Анастазија Анастасовска Костовска
  1. Дома
  2. Анастазија Анастасовска Костовска
Анастазија Анастасовска Костовска

Анастазија Анастасовска Костовска

Адвокат

За

Анастазија Анастасовска Костовска е адвокат во Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Има повеќе од седум години искуство во правни работи во Република Северна Македонија, работејќи во приватниот и јавниот сектор. Нејзините области од посебен интерес вклучуваат заштита на  правата на потрошувачите, заштита на личните податоци, право на интелектуална сопственост, право на информатичка технологија, медиумско право, телекомуникациско право и регулатива, облигационо право, отштетно право и административно право.

Анастазија присуствувала на многу локални и меѓународни семинари, конференции и работилници од областа на правото. Таа беше дел од работната група при Министерството за економија за изготвување на новиот Предлог – Законот за заштита на потрошувачите со кој се врши доусогласување и хармонизирање на законот со повеќе директиви на Европска Унија.

Анастазија има диплома од областа на интелектуална сопственост- двојна програма организирана од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ , Правен факултет „Јустинијан Први“ и Универзитетот во Стразбур. Магистер е во областа на граѓанско право, а во моментов е кандидат за доктор на правни науки на докторски студии по административно право, Школата за докторски студии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Анастазија течно зборува англиски јазик.

Образование

Z

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Правен факултет „Јустинијан Први“

Z

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Правен факултет „Јустинијан Први“ – Магистер по граѓанско право

Z

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Правен факултет „Јустинијан Први“ – Докторски студии во тек

Членство

Z

Адвокатска комора на Република Северна Македонија

Z

AmCham Digital Transformation Committee

Индустрии

Производство на храна

Производи на мало и производи за широка потрошувачка

Информатички и комуникациски технологии

Медиуми и Забава

Приватни инвестициски фондови

Телекомуникации

error: Content is protected !!