Интелектуална сопственост

Интелектуалната сопственост опфаќа широк спектар на умствени креации, како што се пронајдоци, литературни и уметнички дела,  симболи, имиња и слики кои што се користат во трговијата, вклучително и права на индустриска сопственост.

Дигиталната ера, сега повеќе од било кога, овозможува откривање на нечии идеи и креации само со еден клик. Преку обезбедување на правна заштита за вашите идеи и креации, вие овозможувате заштита за вашите права и го избегнувате ризикот други лица да располагаат и да ги продаваат истите како нивни. Системот на заштита на правата од интелектуална сопственост има за цел да ги балансира интересите на иноваторите и јавниот интерес, преку воспоставување средина во која креативноста и пронајдоците можат да просперираат.

Четирите главни области на правата на интелектуална сопственост се состојат од: авторско право, трговски марки, права на индустриски дизајн и патенти. Заштитата на правата на интелектуална сопственост е предмет на специфичен и комплексен пакет на законски правила, прописи и процедури.

Ние ги нудиме сите правни услуги и правна помош во постапките за заштита на правата на интелектуална сопственост (вклучувајќи трговски марки, патенти, авторски права, know-how, трговски тајни и индустриски дизајн) пред надлежните органи во Република Северна Македонија, вклучувајќи регистрација за заштита на правата, продолжување на заштитените права, трансфери, пребарување на домашни и меѓународни бази на податоци, како и за секоја друга постапка во врска со заштитата на правата од интелектуална сопственост на нашите клиенти.

Покрај тоа, ние нудиме и правна помош, совети и застапување во спорови чиј предмет е во врска со правата од интелектуална сопственост.

  • Заштита и регистрација на трговска марка
  • Заштита и регистрација на патенти
  • Застапување во парнична постапка во врска со права на интелектуална сопственост
  • Царинска постапка за заштита на правата на интелектуална сопственост
  • Изработка на договори за интелектуална сопственост
  • Интелектуална сопственост во работните односи
  • Рекламирање
  • Заштита и регистрација на индустриски дизајн
  • Заштита на авторските права
error: Content is protected !!