НАШИОТ ТИМ

Нашиот тим е наша сила. Ние сме група на високо квалификувани професионалци кои се вклучени во правната дејност многу години. Ние сме одлични колеги и соработуваме ефикасно и ефективно со меѓусебно почитување.

Татјана Поповски Булоски

Управувачки партнер

in

Татјана Поповски Булоски е основачки партнер на Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Таа е правен експерт со дваесетгодишно искуство во правниот сектор во Република Северна Македонија. Нејзиното огромно искуство вклучува различни проекти фокусирани на хартии од вредност, енергетика, телекомуникации, осигурување, концесии и јавно – приватни партнерства.

Татјана има учествувано во голем број проекти, вклучително и големи приватизации во државата, капитални инвестиции и финансирање на проекти. Таа е еден од најискусните адвокати за конкуренција во нашата држава. Татјана е позната и по своето искуство во трансакции на спојувања и преземања.

Таа има огромно искуство во кривичните постапки од областа на стопански криминал (white – collar crime). Нејзиното искуство опфаќа и трговски и граѓански спорови од висок профил, меѓународна комерцијална арбитража, антимонополски постапки и постапки за конкуренција.

Татјана е признаена како водечка личност од областа на решавање спорови и корпоративно право од страна на повеќе интернационални правни директориуми. Таа е вклучена во Куќата на Славните (Hall of Fame) од страна на Legal 500, Листата на Моќ во Арбитражата (Arbitration Power List) 2021 за Централна и Источна Европа и е именувана за национална ѕвезда во парнични постапки за 2019 и 2020 година од страна на Benchmark Litigation.

Таа е автор / коавтор на повеќе од 30 статии во домашни и меѓународни изданија на теми поврзани со конкуренцијата, енергетиката, работните односи и решавањето на спорови.

Татјана течно зборува англиски и француски јазик.

Јана Дуковска Деспотовска е основачки партнер на Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Таа е правен експерт со дваесет годишно искуство во правниот сектор во Република Северна Македонија. Таа е еден од најискусните адвокати за интелектуална сопственост во земјата. Нејзиното огромно искуство вклучува различни проекти фокусирани на авторско право, индустриската сопственост, информатички технологии, конкуренцијата, заштитата на потрошувачите, приватноста и заштитата на податоците.

Нејзиниот главен фокус е интелектуалната сопственост – индустриска сопственост и авторско право.

Искуството на Јана во оваа област вклучува и поранешна позиција на заменик директор на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Северна Македонија.

Јана објавува редовно, особено во областа на интелектуалната сопственост, во различни локални и меѓународни изданија.

Магистрира на студиите за Југоисточна Европа, при Националниот универзитет „Каподистрија“ во Атина, Република Грција, 2000-2001 година.

Јана е исто така и визитинг професор на предметот унифицирано приватно право на Универзитетот Американ колеџ во Скопје.

Јана зборува течно англиски и српски јазик.

Јана Дуковска Деспотовска

Партнер

in

Огнен Мартинов

Партнер

in

Огнен Мартинов е еден од основачките партнери на Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Тој е правен експерт со повеќе од десетгодишно искуство во правниот сектор во Република Северна Македонија. Неговото искуство вклучува застапување во трговски и граѓански спорови, како и застапување во кривични постапки.

Учествувал во разни проекти фокусирани на индустриите од областа на рударството, енергетиката и телекомуникациите. Тој, исто така бил вклучен на многу проекти, вклучително и правни анализи на компании од висок профил.

Огнен, исто така е познат и по својата работа од областа на работните односи, осигурување, материјални договори, градежништво и недвижнини.

Огнен е магистер по кривично право.

Тој говори англиски јазик.

Анастазија Анастасовска Костовска Анастазија Анастасовска Костовска е адвокат во Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Има повеќе од седум години искуство во правни работи во Република Северна Македонија, работејќи во приватниот и јавниот сектор. Нејзините области од посебен интерес вклучуваат заштита на  правата на потрошувачите, заштита на личните податоци, право на интелектуална сопственост, право на информатичка технологија, медиумско право, телекомуникациско право и регулатива, облигационо право, отштетно право и административно право.

Анастазија присуствувала на многу локални и меѓународни семинари, конференции и работилници од областа на правото. Таа беше дел од работната група при Министерството за економија за изготвување на новиот Предлог – Законот за заштита на потрошувачите со кој се врши доусогласување и хармонизирање на законот со повеќе директиви на Европска Унија.

Анастазија има диплома од областа на интелектуална сопственост- двојна програма организирана од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ , Правен факултет „Јустинијан Први“ и Универзитетот во Стразбур. Магистер е во областа на граѓанско право, а во моментов е кандидат за доктор на правни науки на докторски студии по административно право, Школата за докторски студии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Анастазијатечно зборува англиски јазик.

Анастазија Анастасовска Костовска

Адвокат

in

Андријана Волчевска

Адвокат

in

Андријана Волчевска по четиринаесет години во осигурителниот бизнис се приклучи на тимот на Адвокатското друштво Поповски и Партнери, во делот поврзан со осигурувањето и трудовото право.

Нејзиниот секојдневен ангажман вклучува изготвување договори за вработување, внатрешни и организациски акти на работодавците, спроведување дисциплински постапки, технолошки вишок, подготовка на акти за спречување мобинг и дискриминација и сите релевантни и поврзани документи и постапки.

Што се однесува до осигурувањето, нејзиното искуство вклучува справување со материјални и нематеријални штети и барања и постапки за надомест на штета, застапување во постапки пред осигурителни компании, судови и други надлежни органи, подготвување на решенија за надомест на штети и други соодветни и  поврзани документи и постапки.

Андријана говори англиски и српски јазик.

Ангела Милановска е една од членовите на тимот на Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Има повеќе годишно искуство во правни работи во Република Северна Македонија.

Таа ја започна својата правна кариера во друго адвокатско друштво пред да се приклучи на тимот на Поповски и Партнери. Нејзиното искуство вклучува застапување во трговски и граѓански спорови.

Ангела учествувала во разни проекти фокусирани на стечајна постапка и реорганизација, интелектуална сопственост и правни анализи. Таа е позната и по својата работа на материјални договори.

Ангела е магистер по граѓанско право.

Таа говори англиски јазик.

Ангела Милановска

Адвокат

in

Марјана Станинова

Адвокат

in

Марјана Станинова се приклучи на нашиот тим во јануари 2020 година. Нејзини области од посебен интерес вклучуваат: договорно право, корпоративно право, трговско право, отштетно право, парница и алтернативно решавање на спорови.

Марјана учествувала на бројни конференции, работилници, семинари и образовни програми меѓу кои „17th International Summer School on Dispute Resolution”(Negotiation, Mediation, Arbitration)” во организација од Tulane University School of Law и Humboldt University School of Law. За време на своите магистерски студии, Марјана беше дел од тимот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на 22-риот Willem C. Vis Moot International Commercial Arbitration Moot – најпрестижниот светски натпревар за меѓународна трговска арбитража. По нејзиното студентско учество, Марјана волонтира како арбитер на натпреварот.

Пред да се приклучи во тимот на нашето Адвокатско друштво, Марјана беше ангажирана како координатор на проект за правно клиничко образование „Правна клиника за ранливи групи“ на Правниот факултет „Јустинијан Први“. Таа беше и програмски асистент на Центарот на SEELS мрежата на правни факултети во Југоисточна Европа. 

Марјана е магистер по граѓанско право, а во моментот е кандидат за докторски студии со истражувачки фокус на договорно право на Факултетот за докторски студии на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Таа е сертифициран тренер за HELP програмата на Советот на Европа.

Течно говори англиски.

Маја Ѓорѓиевска

Администратор на канцеларија

in

Маја Ѓорѓиевска има повеќе од дваесет годишно искуство во управувањето со канцелариски работи во адвокатски друштва.

Таа е одговорна за внатрешната организација на Поповски и Партнери, осигурувајќи се дека правните услуги се поддржани од административната логистика.

Нејзината работа вклучува управување со секојдневното работење на адвокатското друштво, решавање прашања од канцелариското работење, решавање на прашања од областа на човечките ресурси.

Маја е исто така задолжена за организирање на канцеларијата како и архивирањето на документи. Таа е задолжена и за набавка на канцелариски материјали, а воедно ги надгледува вработувањата и финансиите

Тамара Ѓорѓиевска пружа административна поддршка во секојдневното работење на адвокатскиот тим на Поповски и Партнери Воедно е и студент на правни студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

Ангажманот на Тамара и овозможува стекнување на организациските вештини, продлабочени знаења, унапредување на практичните вештини и навлегување во магијата на правото .

Тамара течно зборува англиски јазик. 

 

 

 

 

 

 

Тамара Ѓорѓиевска

Административен помошник

in

Татјана Поповски Булоски

Управувачки партнер

in

Прочитај повеќе

Татјана Поповски Булоски е основачки партнер на Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Таа е правен експерт со дваесетгодишно искуство во правниот сектор во Република Северна Македонија. Нејзиното огромно искуство вклучува различни проекти фокусирани на хартии од вредност, енергетика, телекомуникации, осигурување, концесии и јавно – приватни партнерства.

Татјана има учествувано во голем број проекти, вклучително и големи приватизации во државата, капитални инвестиции и финансирање на проекти. Таа е еден од најискусните адвокати за конкуренција во нашата држава. Татјана е позната и по своето искуство во трансакции на спојувања и преземања.

Таа има огромно искуство во кривичните постапки од областа на стопански криминал (white – collar crime). Нејзиното искуство опфаќа и трговски и граѓански спорови од висок профил, меѓународна комерцијална арбитража, антимонополски постапки и постапки за конкуренција.

Татјана е признаена како водечка личност од областа на решавање спорови и корпоративно право од страна на повеќе интернационални правни директориуми. Таа е вклучена во Куќата на Славните (Hall of Fame) од страна на Legal 500, Листата на Моќ во Арбитражата (Arbitration Power List) 2021 за Централна и Источна Европа и е именувана за национална ѕвезда во парнични постапки за 2019 и 2020 година од страна на Benchmark Litigation.

Таа е автор / коавтор на повеќе од 30 статии во домашни и меѓународни изданија на теми поврзани со конкуренцијата, енергетиката, работните односи и решавањето на спорови.

Татјана течно зборува англиски и француски јазик.

 

   +38970249284
  tatjana.popovski@pp-lf.com
   Никола Вапцаров 2-4, Скопје

Јана Дуковска Деспотовска

Партнер

in

Прочитај повеќе

Јана Дуковска Деспотовска е основачки партнер на Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Таа е правен експерт со дваесет годишно искуство во правниот сектор во Република Северна Македонија. Таа е еден од најискусните адвокати за интелектуална сопственост во земјата. Нејзиното огромно искуство вклучува различни проекти фокусирани на авторско право, индустриската сопственост, информатички технологии, конкуренцијата, заштитата на потрошувачите, приватноста и заштитата на податоците.

Нејзиниот главен фокус е интелектуалната сопственост – индустриска сопственост и авторско право.

Искуството на Јана во оваа област вклучува и поранешна позиција на заменик директор на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Северна Македонија.

Јана објавува редовно, особено во областа на интелектуалната сопственост, во различни локални и меѓународни изданија.

Магистрира на студиите за Југоисточна Европа, при Националниот универзитет „Каподистрија“ во Атина, Република Грција, 2000-2001 година.

Јана е исто така и визитинг професор на предметот унифицирано приватно право на Универзитетот Американ колеџ во Скопје.

Јана зборува течно англиски и српски јазик.

Огнен Мартинов

Партнер

in

Прочитај повеќе

Огнен Мартинов е еден од основачките партнери на Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Тој е правен експерт со повеќе од десетгодишно искуство во правниот сектор во Република Северна Македонија. Неговото искуство вклучува застапување во трговски и граѓански спорови, како и застапување во кривични постапки.

Учествувал во разни проекти фокусирани на индустриите од областа на рударството, енергетиката и телекомуникациите. Тој, исто така бил вклучен на многу проекти, вклучително и правни анализи на компании од висок профил.

Огнен, исто така е познат и по својата работа од областа на работните односи, осигурување, материјални договори, градежништво и недвижнини.

Огнен е магистер по кривично право.

Тој говори англиски јазик.

Анастазија Анастасовска Костовска

Адвокат

in

Прочитај повеќе

Анастазија Анастасовска Дуковска е адвокат во Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Има повеќе од седум години искуство во правни работи во Република Северна Македонија, работејќи во приватниот и јавниот сектор. Нејзините области од посебен интерес вклучуваат заштита на  правата на потрошувачите, заштита на личните податоци, право на интелектуална сопственост, право на информатичка технологија, медиумско право, телекомуникациско право и регулатива, облигационо право, отштетно право и административно право.

Анастазија присуствувала на многу локални и меѓународни семинари, конференции и работилници од областа на правото. Таа беше дел од работната група при Министерството за економија за изготвување на новиот Предлог – Законот за заштита на потрошувачите со кој се врши доусогласување и хармонизирање на законот со повеќе директиви на Европска Унија.

Анастазија има диплома од областа на интелектуална сопственост- двојна програма организирана од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ , Правен факултет „Јустинијан Први“ и Универзитетот во Стразбур. Магистер е во областа на граѓанско право, а во моментов е кандидат за доктор на правни науки на докторски студии по административно право, Школата за докторски студии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Анастазијатечно зборува англиски јазик.

  +38971212873  
 anastazija.anastasovska@pp-lf.com
  Никола Вапцаров 2-4, Скопје

Андријана Волчевска

Адвокат

in

Прочитај повеќе

Андријана Волчевска по четиринаесет години во осигурителниот бизнис се приклучи на тимот на Адвокатското друштво Поповски и Партнери, во делот поврзан со осигурувањето, трудовото право и  имиграциското право.

Нејзиниот секојдневен ангажман вклучува изготвување договори за вработување, внатрешни и организациски акти на работодавците, спроведување дисциплински постапки, технолошки вишок, подготовка на акти за спречување мобинг и дискриминација и сите релевантни и поврзани документи и постапки.

Што се однесува до осигурувањето, нејзиното искуство вклучува справување со материјални и нематеријални штети и барања и постапки за надомест на штета, застапување во постапки пред осигурителни компании, судови и други надлежни органи, подготвување на решенија за надомест на штети и други соодветни и  поврзани документи и постапки.

Нејзината експертиза исто така вклучува прашања од областа на имиграциското право за странци особено поврзано со привремени и долгорочни работни визи и дозволи, како и уредување на престојот на странци во Северна Македонија.

Андријана говори англиски и српски јазик.

  +38972205200   
 andrijana.volcevska@pp-lf.com

  Никола Вапцаров 2-4, Скопје

Ангела Милановска

Адвокат

in

Read More

Ангела Милановска е една од членовите на тимот на Адвокатското друштво Поповски и Партнери. Има повеќе годишно искуство во правни работи во Република Северна Македонија.

Таа ја започна својата правна кариера во друго адвокатско друштво пред да се приклучи на тимот на Поповски и Партнери. Нејзиното искуство вклучува застапување во трговски и граѓански спорови.

Ангела учествувала во разни проекти фокусирани на стечајна постапка и реорганизација, интелектуална сопственост и правни анализи. Таа е позната и по својата работа на материјални договори.

Ангела е магистер по граѓанско право.

Таа говори англиски јазик.

  +38972250815    
 angela.milanovska@pp-lf.com
  Никола Вапцаров 2-4, Скопје

Марјана Станинова

Адвокат

in

Прочитај повеќе

Марјана Станинова се приклучи на нашиот тим во јануари 2020 година. Нејзини области од посебен интерес вклучуваат: договорно право, корпоративно право, трговско право, отштетно право, парница и алтернативно решавање на спорови.

Марјана учествувала на бројни конференции, работилници, семинари и образовни програми меѓу кои „17th International Summer School on Dispute Resolution”(Negotiation, Mediation, Arbitration)” во организација од Tulane University School of Law и Humboldt University School of Law. За време на своите магистерски студии, Марјана беше дел од тимот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на 22-риот Willem C. Vis Moot International Commercial Arbitration Moot – најпрестижниот светски натпревар за меѓународна трговска арбитража. По нејзиното студентско учество, Марјана волонтира како арбитер на натпреварот.

Пред да се приклучи во тимот на нашето Адвокатско друштво, Марјана беше ангажирана како координатор на проект за правно клиничко образование „Правна клиника за ранливи групи“ на Правниот факултет „Јустинијан Први“. Таа беше и програмски асистент на Центарот на SEELS мрежата на правни факултети во Југоисточна Европа.

Марјана е магистер по граѓанско право, а во моментот е кандидат за докторски студии со истражувачки фокус на договорно право на Факултетот за докторски студии на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Таа е сертифициран тренер за HELP програмата на Советот на Европа.

Течно говори англиски.

   +389 (2) 32 32 243​
  marjana.staninova@pp-lf.com
   Никола Вапцаров 2-4, Скопје

Маја Ѓорѓиевска

Администратор на канцеларија

in

Прочитај повеќе

Маја Ѓорѓиевска има повеќе од дваесет годишно искуство во управувањето со канцелариски работи во адвокатски друштва.

Таа е одговорна за внатрешната организација на Поповски и Партнери, осигурувајќи се дека правните услуги се поддржани од административната логистика.

Нејзината работа вклучува управување со секојдневното работење на адвокатското друштво, решавање прашања од канцелариското работење, решавање на прашања од областа на човечките ресурси.

Маја е исто така задолжена за организирање на канцеларијата како и архивирањето на документи. Таа е задолжена и за набавка на канцелариски материјали, а воедно ги надгледува вработувањата и финансиите

  +38972227141   
  maja.gorgievska@pp-lf.com

   Никола Вапцаров 2-4, Скопје

Тамара Ѓорѓиевска

Административен помошник

in

Прочитај повеќе

Тамара Ѓорѓиевска пружа административна поддршка во секојдневното работење на адвокатскиот тим на Поповски и Партнери Воедно е и студент на правни студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

 Ангажманот на Тамара и овозможува стекнување на организациските вештини, продлабочени знаења, унапредување на практичните вештини и навлегување во магијата на правото .

 Тамара течно зборува англиски јазик.

  +38972227141   
tamara.gorgievska@pp-lf.com
  Никола Вапцаров 2-4, Скопје

Поповски и Партнери

©2022 Поповски и партнери.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ

Тел: +389 (2) 32 32 243info@pp-lf.com

АДРЕСА

Никола Вапцаров 2-4
1000 Скопје, Северна Македонија

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник - Петок
08:30 - 16:00

error: Content is protected !!