Недвижности

Инвестирањето во секторот за недвижности е претпочитана опција за голем број инвеститори. Ние ги штитиме интересите на нашите клиенти од различни аспекти, односно кога станува збор за градење, купување или за закуп на недвижен имот. Нашиот тим на адвокати нуди правни совети во врска со прашања кои што произлегуваат од деловните потреби на нашите клиенти.

Нашето адвокатско друштво дава правна помош во врска со секторот на недвижности, вклучувајќи усогласување со законската регулатива и стандардите за градба во Република Северна Македонија, правни совети при добивање на градежни дозволи, судски спорови за недвижности, состав на договори за градење, договори со инвеститори, изведувачи и подизведувачи, употреба на земјиште, прашања поврзани со животната средина, планирање и развој, изградба и изнајмување.

Дополнително, нашиот тим има советодавна улога во менаџирање на различни прашања, почнувајќи од правата на инвеститорот и/ или изведувачот, одговорноста на проектот за солидноста на градежните работи на изведувачот и надзорот, како и советување во закупните односи.

Нашите клиенти имаат придобивки од нашето големо искуство при олеснување на преговорите, решавање на правни и регулаторни прашања, и доколку е потребно, нивно застапување.

Доколку произлезе спор, имаме квалификуван адвокатски тим кој успешно може да управува со парнични или арбитражни постапки, без разлика дали станува збор за судска постапка или алтернативно решавање на споровите, ние можеме да ги идентификуваме и ефикасно да ги спроведеме најповолните решенија за нашите клиенти и тоа во области на:

  • Градење
  • Купопродажба на недвижност
  • Планирање на недвижности
  • Менаџирање на имот
  • Финансии за недвижнини
error: Content is protected !!