Решавање на спорови

Во време кога правните проблеми и спорови настануваат се почесто и почесто, а законодавството постојано се менува и надоградува, нашиот тим нуди сеопфатни правни анализи и ефективни правни решенија.

Нашиот пристап и нашата експертиза се насочени кон тоа да се минимизира ризикот од водење на судска постапка преку имплементирање на најдобрите и практики и решенија на правните проблеми пред да прераснат во спор.

Во случаите во кои водење на спор е неизбежно, нашиот тим на искусни адвокати ќе ве води и застапува во постапките, создавајќи и користејќи ги најдобрите стратегии.

Нудиме целосна поддршка за вашиот бизнис и вашите потреби, вклучувајќи и идентификација на потенцијални правни ризици и изнаоѓање на алтернативни механизми и методи за решавање на проблемите, како медијација и советување пред да се иницира спор.

Нашите адвокати застапуваат клиенти во сите видови и во сите инстанци на судски постапки и постапки пред надлежни институции, вклучувајќи и постапки за алтернативно решавање на спорови, како преговарање, медијација и арбитража, а според потребите на клиентот. Нудиме асистенција на клиентите и во процесот на носење на одлуки со цел да ги поддржиме во ваквите комплексни процеси.

Активно ги следиме перспективите на механизмите за решавање на спорови, и нудиме консултација за избор на најсоодветниот метод за решавање на определен правен проблем.

Наш приоритет е брзо и ефикасно решавање на спорови без нарушување на деловните активности на клиентите.

Нашата пракса во овој сегмент на услуги, се однесува на:

 • Парница
 • Трговски спорови
 • Стечајни постапки
 • Спорови од интелектуална сопственост
 • Спорови од работни односи
 • Спорови од областа на осигурувањето
 • Кривични постапки од областа на „криминал на белите јаки“
 • Кривични постапки
 • Управни спорови
 • Застапување во домашна и меѓународна арбитража (UNICITRAL, ICSID, ICC)
 • BIT спорови
error: Content is protected !!