Анти-корупција и истраги

Корупцијата се дефинира како злоупотреба на доверена моќ, овластување или влијание за сопствена корист. Се смета за една од најпредизвикувачките пречки за економски и социјален развој. Корупцијата може да наметне значителни дополнителни трошоци за деловно работење во многу земји во развој, како што е и Република Северна Македонија.

Во 2018 година, Република Северна Македонија направи чекор напред кон борба против корупцијата со донесување на нов Закон за спречување на перење пари и финансирање тероризам, а со кој се врши усогласување со стандардите на правото на ЕУ. Целта на новиот закон е утврдување на мерки, активности и постапки што одредени субјекти треба да ги преземаат со цел да се открие и спречи перењето на пари, финансирањето на тероризам или други сродни криминални активности.

Нашиот тим на адвокати обезбедува правна поддршка и помош за усогласување со регулативата против перење пари и финансирање тероризам, вклучувајќи и  подготовка и ревизија на внатрешни акти и документи, проценка на ризик за перење пари и финансирање на тероризам, поддршка при надворешни ревизии како и други правни услуги потребни за усогласување со регулативата во Република Северна Македонија.

  • Изработка на внатрешна рамка
  • Проверки за усогласеност и обуки
  • Поддршка во истрагите за внатрешна усогласеност
error: Content is protected !!