Конкурентско право

Законите и прописите за заштита на конкуренцијата се стремат кон воспоставување на пазар во кој компаниите се натпреваруваат чесно едни со други и се пласираат стоки и услуги со соодветен квалитет и фер цена за потрошувачите. Да се биде во тек со постојаното воведување на нови барања во законите и прописите за заштита на конкуренција претставува голем предизвик за бизнисите. Непочитувањето на законските правила и прописи се смета за прекршок кој подлежи на строги санкции, што може значително да влијае на бизнисот.

Тимот на Поповски и Партнери обезбедува правни услуги во сите аспекти на конкурентското право, вклучително и правна помош за целосно усогласување со правната рамка, истраги, рации (down raids), картелски постапки (вклучувајќи постапки за ослободување од или намалување на глобата), контрола на спојувањето, советување и изготвување на договори за партнерства и заеднички вложувања во согласност со анти монополските правила, итн.

Нашите адвокати пружаат правна помош и застапување во прекршочни постапки пред Комисијата за заштита на конкуренција, постапките кои следат пред управните судови, како и во постапките за штети од повреда на анти монополско однесување.

Адвокатите од Поповски и Партнери имаат долгогодишно искуство и високо ниво на стручност во постапките за контрола на спојување пред надлежните органи, особено во случаи на постапката од Фаза II, вклучувајќи во случаи на предлагање и воведување на правни лекови во вид на однесување и/или структурални правни лекови за отстранување на штетните последици.

Нашата пракса вклучува:

  • Постапка за контрола на спојување
  • Проверки и обуки за усогласеност
  • Застапување и правна поддршка во случај на рации (down raids)
  • Апликации за ослободување од глоба или намалување на глоба
  • Проценки на трговски договори, деловни практики, политики и модели
  • Застапување во постапки заради злоупотреба на доминантна позиција, забранети договори или усогласено однесување
error: Content is protected !!