Концесии, јавно приватно партнерство и јавни  набавки

Концесиите и договорите за јавно приватно партнерство (ЈПП) претставуваат многу успешни модели за меѓусебна соработка помеѓу јавниот и приватниот сектор. Република Северна Македонија промовира ваков вид соработка со приватниот сектор преку обезбедување на можности за доделување концесии за јавни услуги, работи и добра од јавен интерес, како и преку воспоставување долгорочна соработка во форма на јавно приватно партнерство, а со цел подобрување и надградба на стоките и услугите во економијата за придобивките на заедницата како целина.

Нашиот тим на адвокати има големо искуство при обезбедување услуги во постапките за добивање концесии и формирање на ЈПП за јавни услуги, како и добивање на државна помош. Ние обезбедуваме услуги за подготовка на тендерска документација, помош при учество на јавни повици за доделување на концесии и ЈПП, подготовка на понуди, изготвување и преглед на договори, како и за склучување договори за подизведувачи, помош во правните аспекти за трансфер на концесии и правни совети и услуги поврзани со престанок на концесии и ЈПП.

Нашите адвокати обезбедуваат помош на клиентите при спроведувањето на постапките за јавни набавки, како и заштита на правата на клиентите во процесот на јавна набавка.

Воедно, обезбедуваме услуги што вклучуваат застапување пред надлежните органи, како што се Државната комисија за жалби по јавни набавки, Министерството за економија и други релевантни органи, како и застапување во случај на спор кој произлегува од концесијата или договорот за јавно приватно партнерство. Накусо, обезбедуваме правни услуги за:

  • Застапување во постапките за добивање на концесија и ЈПП
  • Подготовка на документи и договори за јавни набавки, концесија и ЈПП
  • Заштита на правата од јавни набавки, концесии и ЈПП во судски и други постапки
error: Content is protected !!